Obchodné podmienky

Tieto podmienky nákupu pre spotrebiteľov platia na nákup v internetovom obchode www.regenerujte.sk, a na nákup cez telefón len pre spotrebiteľov. Tieto podmienky nie sú aplikovateľné pre podnikateľov.

Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je AlcaMedica s.r.o., IČO: 03648591, DIČ: CZ03648591 so sídlom Střemchová 2473/4, Praha 10, 106 00 zapísaná pod spisovou značkou C 235572 vedená u Mestského súdu v Prahe. (Ďalej len "predávajúci").

Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. (Ďalej len "kupujúci").

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito nižšie uvedenými podmienkami nákupu a oznámením pred uzavretím zmluvy, a že s nimi súhlasí. Rovnako tak kupujúci týmto potvrdzuje, že sa zoznámil s rozsahom spracovania osobných údajov a že súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. Tieto podmienky nákupu sú potom aj neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim cez e-shop alebo telefonicky.Oznámenie pred uzavretím zmluvy podľa ustanovenia § 1820 Občianskeho zákonníka

  • Každá zo strán sama nesie svoje náklady na komunikáciu na diaľku.
  • Záloha je od kupujúceho vyžadovaná, ak nie je vyslovene stranami dohodnuté inak (napríklad platba na dobierku, alebo platba až po dodaní tovaru a vystavenie faktúry).
  • Kupujúci môže využiť práva odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na základe písomného odstúpenia doručeného predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu, alebo elektronicky na emailovú adresu obchod@regenerujte.sk. Kupujúci musí vrátiť tovar úplný, nepoškodený a v stave, v akom tovar sám prevzal. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Kupujúci po odstúpení bezodkladne vráti tovar na vyššie uvedenú adresu predávajúceho, a to osobne po dohovore, alebo za pomocou dopravcu. Tovar vrátený dobierkou predávajúci nepreberá. Kupujúci v prípade odstúpenia hradí všetky náklady spojené s vrátením tovaru - najmä možné náklady na dopravu tovaru Kupujúci nemôže odstúpiť v prípade, že sa jedná o tovar podliehajúci rýchlej skaze, alebo tovar, ktorý je uzavretý v hygienickom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu až po prevzatí tovaru a to spôsobom, ktorým ju prijal.


Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kupujúci je oprávnený objednať tovar u predávajúceho cez objednávkový systém e-shopu, popr. telefonicky. Kúpna zmluva vzniká potvrdením predávajúceho o akceptácii odoslanej objednávky kupujúceho, popr. potvrdením predávajúceho o akceptácii telefonickej objednávky kupujúceho na základe výberu z e-shopu. Kupujúci vyslovene berie na vedomie a súhlasí s tým, že odoslanie objednávky bez akceptácie predávajúcim nevzniká nárok kupujúceho na objednaný tovar, či prípadne iné nároky kupujúceho, ako je náhrada za prípadné škody.

Cena a spôsob úhrady kúpnej ceny

Tovar je predávaný za ceny uvedené v e-shope. Ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase vytvorenia objednávky tovaru kupujúcim. Náklady na dopravu sú uvedené v e-shope pri voľbe spôsobu dopravy kupujúcim pri objednávaní tovaru. Spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar je uvedený v e-shope pri objednávaní tovaru. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravy a všetkých zliav. Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu a predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne už zaplatené peňažné plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, zvyčajne je to cca 5 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2-3 pracovných dní od dátumu prijatia objednávky. Spoločne so zásielkou obdrží kupujúci daňový doklad/faktúru. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. na dobierku, plynúť dňom uzavretia zmluvy. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Doba použiteľnosti/spotreby

Na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom je vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi doba použiteľnosti/spotreby.

Práva z chybného plnenia

Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť písomne ​​na vyššie uvedenej adrese, alebo elektronicky na emailovej adrese info@regenerujte.cz.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté predávajúcemu zasielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku z uzatvorenej kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Tieto podmienky nákupu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. septembra 2016 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach predávajúceho.

Tieto podmienky nákupu je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. Tie potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti podmienok nákupu neskorších.